Organska đubriva

Primena organskih đubriva imaju misiju da zemljište obezbede organskim azaotom potrebnim za bakterije koje nadalje azot  čine neorganskim. Nastali oblik azota je dostupan za biljke i spreman za usvajanje od strane korena biljke. Jedan deo tog azota se oslobađa u atmosferu...  Organskim đubrivima poboljšavaju se osobine zemljišta koje doprinose većoj rsapoloživosti hranljivih elemenata, pouzdanijem gajenju biljaka i konačno ostvarivanju željenog prinosa.

Proizvodjači